Napsali o nás

Napsali o nás

V této sekci naleznete archiv článků z médií a odborných časopisů týkající se tématu technologie betonu a její uplatnění na stavbách, pro které jsme dodávali betonové směsi. Články nejčastěji naleznete v periodikách:

Rozhovor s obchodní náměstkyní Karolínou Erbenovou

Stavební a investorské noviny 05/2024

Přední firmou, která se specializuje na výrobu, dopravu a ukládku betonových směsí, je pražská společnost TBG Metrostav s.r.o. Ta příští rok oslaví již 30 let úspěšného působení na pražském stavebním trhu.

Cementová litá pěna PORIMENT®, tepelněizolační materiál pro podlahy a ploché střechy

Materiály pro stavbu 1/2024

PORIMENT® slouží k vyrovnání nosných konstrukcí, k provádění tepelněizolačních vrstev či k ochraně rozvodů vedených v podlaze. Významné využití nalezne i při provádění spádových vrstev plochých střech a teras. Dále jej lze využít pro výplně „hluchých“ míst konstrukce, zemních dutin a kanálů nebo jako výplň okolo bazénů.

Využití UHPC při rekonstrukci Barrandovského mostu v Praze

Beton TKS 1/2023

Článek popisuje využití UHPC při rekonstrukci Barrandovského mostu v Praze. Jsou popsány základní aspekty celého procesu rekonstrukce této významné mostní konstrukce a detailně pak návrh a realizace vyrovnávací ztužující vrstvy UHPC. Na závěr je realizace této metody kriticky diskutována a jsou navrhovány úpravy pro její použití v dalších etapách rekonstrukce mostu.

Pokusná betonáž vrtaných pilot z betonu s recyklovaným kamenivem

Beton TKS 1/2023

Příspěvek prezentuje výsledky pokusné betonáže dvou vrtaných pilot, pro jejichž provedení byla použita betonová směs s 15% a 50% náhradou přírodního kameniva recyklovaným směsným hrubým kamenivem. V rámci pokusu byly ověřeny základní parametry čerstvého a ztvrdlého betonu, chování betonové směsi při betonáži a výsledná kvalita pilot. Hotové konstrukce byly za použití dvou metod podrobeny zkouškám integrity pilot a po celé jejich délce byly provedeny zkušební vývrty pro ověření pevnosti betonu v tlaku v různých hloubkách.

Akustické vlastnosti betonu s recyklovaným kamenivem

Beton TKS 1/2023

S rozvojem využívání recyklovaného kameniva pro výrobu betonu je nutné vedle základních mechanických a přetvárných vlastností materiálu ověřovat i charakteristiky určující finální komfort obyvatel při užívání stavby. Jednou z těchto vlastností je i akustická neprůzvučnost. Předkládaný článek prezentuje výsledky experimentálního měření akustické neprůzvučnosti železobetonových stěn vyrobených s použitím přírodního i recyklovaného kameniva.

Tepelně-vlhkostní chování cementových litých potěrů

Beton TKS 1/2021

Cementové lité potěry jsou v podlahových souvrstvích stále častěji využívány v kombinaci s dřevěnou nášlapnou vrstvou, nicméně dosažení normových požadavků na zbytkovou hmotnostní vlhkost pro tuto kombinaci může být v podmínkách stavby složité. Článek se zabývá aktuální problematikou tepelně-vlhkostního chování a vysychání cementových litých potěrů jak z pohledu norem, tak optikou praxe. V článku je zároveň popsán experiment zaměřený na stanovení ustálené hmotnostní vlhkosti a vlivu teploty vysoušení.

První aplikace UHPC pro monolitickou přibetonávku v ČR – most v Meziboří u Litvínova

Beton TKS 1/2021

Ultra vysokohodnotný beton byl na stavbách v ČR použit již na několika projektech, vesměs se ale jednalo o prefabrikované nosné nebo pomocné konstrukce. Na mostu v Meziboří u Litvínova však byla poprvé vyzkoušena ukládka UHPC ve formě transportbetonu do monolitické konstrukce. Jednalo se o zesílení mostních opěr přibetonávkou UHPC s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 130 MPa.

Použití recyklovaného kameniva do betonu

Beton TKS 1/2021

Článek v první části předkládá důvody k recyklaci stavebního a demoličního odpadu a k jeho použití pro výrobu betonu. Upozorňuje na důležité skutečnosti, které se s použitím recyklovaného kameniva do betonu pojí, shrnuje normativní a legislativní požadavky a praktické otázky týkající se výroby a zpracování recyklátu. V druhé části prezentuje zkušenosti s výrobou betonu s recyklovaným kamenivem a shrnuje výsledky zkoušek důležitých charakteristických vlastností.

Pohledové betony od TBG Metrostav

Materiály pro stavbu 5/2020

Co to je pohledový beton? Existují pro něj definice, normy či jiná pravidla? Jaké jsou možnosti pohledového betonu? Toto a pár zajímavých realizací, na které dodávaly materiál pražské betonárny firmy TBG Metrostav, je sepsáno v následujícím článku.

Výroba segmentů z UHPCE a výstavba lávky

Beton TKS 4/2020

Návrh konstrukce je ovlivněn řadou faktorů, kde kromě konstrukčního působení popsaného v předchozí části, je kladen důraz na dlouhodobou spolehlivost s minimálními požadavky na údržbu. Uvedenému vyhovuje konstrukce s mostovkou sestavenou ze segmentů zhotovených z ultra vysokohodnotného betonu vyztuženého rozptýlenou ocelovou výztuží (označováno buď UHPFRC, nebo zkráceně jen UHPC).

Čtvrtstoletí lepšího stavění

Development News 3/2020

Společnost TBG Metrostav s.r.o. byla založena v roce 1995. Zabývá se výrobou a dopravou betonových směsí; je součástí. skupin Heidelberg Cement Group a skupiny Metrostav. S historií i současností firmy i s používanými technologiemi nás seznámil ředitel společnosti TBG METROSTAV Ing. Jakub Šimáček.

Realizace bílé vany z PERMACRETE®

Realizace staveb 1/2020

Bílá vana je technologie pro zakládání spodní stavby. Jedná se o vodonepropustnou betonovou podzemní konstrukci, která má vedle statické funkce nosné i funkci hydroizolační, tzv. proti prosakující vodě. Technologii bílé vany lze použít nejen u podzemních částí bytových a administrativních komplexů, ale také u podsklepených rodinných domů. V zahraničí se také této technologie využívá pro tunelové a jiné inženýrské stavby.

Zajištění stavební jámy pro DRN a podchycení historicky cenných objektů v centru Prahy

Beton TKS 7/2019

Hloubka výkopu dosahovala přes 14 m, dno se nacházelo 4 m pod úrovní hladiny podzemní vody a cca 2 m pod úrovní povrchu skalního podloží. Hlavní část po obvodu stavební jámy byla zajištěna pomocí tělesa tryskové injektáže kotveného ve více úrovních. Na necelé třetině obvodu bylo použito záporové pažení doplněné tryskovou injektáží pod úrovní hladiny podzemní vody. Součástí zajištění stavební jámy bylo i rozsáhlé dočasné podchycení památkově chráněných dvorních křídel objektu Mikulandská 7 pomocí ocelové konstrukce a mikropilotových bárek.

DRN

Beton TKS 7/2019

Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický kombinovaný systém, přičemž beton má na DRNu funkci nejen nosnou, ale i pohledovou. Prostřednictvím aplikace různých druhů bednicího materiálu byly vytvářeny rozličné povrchové struktury doplňované navíc na některých místech vkládáním původních materiálů natěžených během rekonstrukce. Nadstandardní provedení monolitických konstrukcí je podtrženo uložením trubních rozvodů do stropních desek, sloužících pro chlazení a vytápění objektu.

Beton pro DRN

Beton TKS 7/2019

Vzhledem k velikosti a náročnosti stavby a také vzhledem k řadě použitých technologií při jejím zhotovení lze DRN bez nadsázky nazvat palácem betonovým. Stavba, u které nebyla hlavním kritériem co nejnižší cena a nejkratší doba výstavby, ale u které šlo především o to postavit výjimečné architektonické dílo, je v dnešní době výjimkou. Podmínkou takového počinu je osvícený investor a poctivý architekt. V tomto případě se oba potkali a nebylo to poprvé.

UHPC a jeho aplikace v České republice

Beton TKS 7/2019

Vysokohodnotný beton vysoké pevnosti (UHPC – Ultra High-Performance Concrete) již není v České republice neznámým materiálem. Unikátní jemnozrnný materiál vynikající svou trvanlivostí a vysokými pevnostmi byl v posledních letech s úspěchem aplikován na několika konstrukcích dopravní infrastruktury a též na prvcích pozemních staveb. Aktuálně také probíhají činnosti spojené s tvorbou předpisů pro zkoušení, navrhování a provádění konstrukcí z UHPC.

Chlazení betonu

Materiály pro stavbu 6/2019

Pro vytvoření kvalitní betonové konstrukce za horkých letních dnů je nutností chlazení čerstvého betonu. Ve dnech, kdy se přes den drží teplota vzduchu přes
30 °C, je téměř nemožné bez dodatečných opatření vyrobit čerstvý beton, který by nebyl negativně ovlivněn účinky vysokých teplot.

Z historie technologie betonu

Beton TKS 6/2019

Článek připomíná vznik a vývoj technologie betonu, osobnosti, které se na něm významným způsobem podílely, a vybrané stavby a publikace. Na počátky technologie betonu zavzpomínala Ing. Milada Mazurová, která působila dlouhé roky jako hlavní technoložka v TBG Metrostav.

Centrum Bořislavka se „dere“ ze země s pomocí betonu od TBG Metrostav

Stavební a investorské noviny 4/2019

Evropská třída v Praze patří mezi nejvýznamnější komunikace na území hlavního města. Je tradiční spojnicí centra města s Letištěm Václava Havla a v jejím okolí se nachází řada obytných čtvrtí i rozlehlých kancelářských budov. Ten, kdo v uplynulém období projížděl Evropskou ulicí, si nemohl nevšimnout sestavy hned několika jeřábů a čilého stavebního ruchu. Právě tam se totiž začal „drát“ ze země stavební projekt s názvem – Centrum Bořislavka.

Betonáři z TBG Metrostav jsou v oblasti ekologie dál, než byste si mysleli

Stavební a investorské noviny 1/2019

Beton a jeho výroba jsou častým a vděčným tématem polemiky širší laické veřejnosti, občanských iniciativ, ale také politiků na komunální úrovni. Kritika se často snáší na provoz betonáren v centrech měst, kde by mnozí raději viděli projekty s jiným, ekologičtějším typem využití. Zajímalo nás, zdali by se vytlačením betonáren na periferii měst jejich obyvatelům dýchalo lépe. Spojili jsme se proto s ředitelem společnosti TBG Metrostav, panem Ing. Jakubem Šimáčkem, která v centru Prahy provozuje hned dvě významné betonárny.

Betonování v zimě

Materiály pro stavbu 1/2019

Pro urychlení nárůstu pevností je třeba zvolit betonovou směs s rychlejším portlandským cementem. Doba zpracovatelnosti zůstane zachována. Pokud je třeba naopak urychlit počátek tuhnutí a tvrdnutí, je správnou volbou R varianta betonové směsi, nicméně za cenu zkrácení zpracovatelnosti. Vždy je možné zvolit oba způsoby naráz a získat tak nejrychlejší možnou variantu betonu, vhodnou zejména pro použití v zimním období.

Palác Špork v Praze

Beton TKS 5/2018

V loňském roce byla dokončena rekonstrukce paláce Špork v Praze. V článku je přiblížena historie paláce a představeno řešení architekta Stanislava Fialy, který byl pověřen revitalizací zpustlého souboru staveb a jeho zapojením do organismu města. Popsány jsou také rekonstrukce původních železobetonových konstrukcí v Gočárově části a výstavba nových železobetonových konstrukcí v části Jarrayově.

Beton v letním období

Materiály pro stavbu 4/2018

Teplota čerstvého betonu výrazně ovlivňuje zejména dobu zpracovatelnosti, počátek tuhnutí i tvrdnutí, nárůst pevností a vývoj hydratačního tepla. Omezení maximální teploty čerstvého betonu je vyžadováno zejména pro vodonepropustné konstrukce (bílé vany), masivní konstrukce a pro významné konstrukce dopravních staveb. Snížení teploty chlazením a zpomalení betonu přísadami má vliv na prodloužení zpracovatelnosti. Toho lze využít i pro provádění běžných konstrukcí v horkých klimatických podmínkách

Teplota čerstvého betonu a možnosti jejího snížení

Beton TKS 2/2018

Vynucená namáhání, způsobená teplotními objemovými změnami betonu během hydratace, jsou tématem zejm. u vodonepropustných a masivních konstrukcí. Snížení teploty čerstvého betonu je jednou z možností, jak tato vynucená namáhání snížit. Článek pojednává o požadavcích na teplotu čerstvého betonu, teplotě betonu v konstrukci během hydratace i o způsobech snížení teploty čerstvého betonu.

Specifikace betonu pomocí jeho vlastností

Beton TKS 2/2018

Přístupy k návrhu betonové směsi mohou mít různé formy: preskriptivní návrh, výkonový návrh, nebo jejich kombinaci. Cílem článku je objasnit a porovnat tyto různé přístupy k návrhu receptur a na výsledcích provedených zkoušek poukázat na nejasnosti a problémy spojené s preskriptivním návrhem.

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově

Beton TKS 2/2018

Příspěvek popisuje výstavbu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) v Praze. Postupně provází jednotlivými objekty a seznamuje se základními principy čištění odpadní vody. Pozornost je přitom věnována provádění železobetonových konstrukcí a složení betonu základních technologických celků.

Betony pro zimní období

Materiály pro stavbu 1/2018

V zimním období je provádění betonářských prací značně ovlivněno nízkými teplotami prostředí. Kvalitu výsledné betonové konstrukce a rychlost dosažení požadovaných parametrů betonu ovlivňují zejména následující skutečnosti: teplota čerstvého betonu, složení betonu, teplota prostředí a ošetřování betonu.

Dvacet let samozhutnitelného betonu v České republice

Materiály pro stavbu 7/2017

První zmínky o samozhutnitelném betonu pronikly mezi české betonáře právě před dvaceti lety, kdy vznikl projekt EU pro jeho zavedení do evropské praxe. Českou betonářskou veřejnost se samozhutnitelným betonem seznámil na VI. konferenci Betonářské dny v prosinci roku 1998 prof. Dr. Peter J. M. Bartos z Univesity of Paisley ze Skotska. Představil jeho historický vývoj, hlavní výhody a poukázal na některé materiály, ze kterých je možné tento typ betonu vyrobit. V současnosti je už v ČR samozhutnitelný beton běžným produktem.

Těžký beton pro onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Materiály pro stavbu 3/2017

V rámci výměny technologie ve stávajících prostorách ozařovny onkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady došlo i k rekonstrukci okolních železobetonových stěn a stropů. Veškeré stávající stínicí konstrukce byly demontovány a nahrazeny novou vestavěnou železobetonovou monolitickou konstrukcí. Vzhledem k prostorovým možnostem bylo dostatečné odstínění ionizujícího záření zajištěno dimenzemi stěn a stropů za použití těžkého betonu o objemové hmotnosti 3800 kg/m3 a lokálně byla konstrukce ještě doplněna olověnými obklady.

Parametry betonu – specifikace, předpoklady a realita

Beton TKS 2/2017

Beton je velmi variabilním materiálem, jehož vlastnosti velkou měrou závisí na jeho složení. Toto složení může být pro beton se stejnou specifikací velmi odlišné, a tak i parametry stejně specifikovaného betonu mohou být různé. Oproti tomu má návrhová norma ČSN EN 1992-1-1 přiřazeny idealizované parametry ke každé pevnostní třídě, které jsou pak používány pro výpočet. Tento článek se zabývá porovnáním těchto teoretických parametrů s parametry reálnými.

Můj dům, můj beton – část 5

Beton TKS 2/2017

Setkání s člověkem, který dělá svou profesi kvalitně a s láskou, vždy potěší, ať jde o jakoukoli činnost. Pokud je ten člověk betonář, a navíc technolog, je volba materiálu pro rodinný dům nasnadě. I když, jak Robert Coufal v nadsázce tvrdí, „jiné materiály než beton se na stavbě také hodí – např. dřevo … na bednění a obklady. A ocel … na výztuž“. Autoři článku Vám tentokrát představí rodinný dům betonový od základů až po střechu.

Použití betonu při opravě Maiselovy synagogy

Beton TKS 1/2017

V letech 2013 až 2015 prošla Maiselova synagoga v Praze rekonstrukcí, při níž bylo odvlhčeno zdivo a podlaha. Restaurátorsky byla obnovena fasáda a některé uměleckořemeslné prvky. Pro repliku fiál na fasádě byl použit samozhutnitelný beton, pro nosnou vrstvu podlah cementový litý potěr s omezeným smrštěním.

Beton pro bílé vany – ucelený koncept nebo zázračný prášek?

Stavebnictví 8/2015

Tento text se zabývá specifikací, legislativou a výrobou betonů pro vodonepropustné konstrukce. Zároveň porovnává přístup k těmto betonům dle různých předpisů a místních zvyklostí. V době psaní tohoto článku (červenec 2015) se dal beton specifikovat a vyrábět dle následujících předpisů: ČSN EN 206, ČSN EN 206-1, změna Z4 (do září 2015), TN SVB ČR 01-2014 (ČSN EN 206-1, změna Z4).

COLORCRETE® – více než jen odstíny šedi

Materiály pro stavbu 6/2015

Nejžhavějším trendem posledních let ve stavitelství je stále častější použití nezakrytého betonu. To je důkazem, že tento nekonečně tvarovatelný materiál umí být pohledný. Beton může perfektně zastoupit jiné materiály, ba dokonce je i předčit, nakonec může být i dokonalou imitací skály, dřeva, zdiva, kamene, ocelových prutů a podobně.

Vliv sekundární krystalizace na vlastnosti betonu

Beton TKS 2/2015

Práce se zabývá účinkem krystalizačních přísad používaných při výrobě čerstvého betonu. Porovnává se účinek práškových krystalizačních přísad dostupných v ČR. Jako referenční beton byl zvolen beton třídy C20/25 XC3.

Technologie betonu pro vodonepropustné konstrukce – bíle vany

Beton TKS 2/2015

Ochrana podzemních částí staveb proti vodě a vlhkosti se řeší různými způsoby. Podle způsobu zajištění konstrukce proti pronikání vody a vlhkosti se konstrukce nazývají jako černá (asfaltové pásy), hnědá (bentonitové rohože) nebo bílá (vodonepropustná betonová konstrukce) vana. V některých případech se opatření kombinují. Vzhledem k tomu, že vodonepropustnost bílé vany je zajištěna pouze betonovou konstrukcí, je nutno věnovat zvýšenou pozornost návrhu konstrukce, technologii betonu i vlastnímu provádění.

Praktická zkušenost s výrobou a dopravou UHPC

Beton TKS 2/2015

V roce 2014 byla otevřena zavěšená lávka přes Labe v Čelákovicích, kde byl pro segmentovou mostovku použit ultra-vysokohodnotný beton UHPC. Lávka je zajímavá jak z pohledu návrhu a provedení, tak z pohledu prvního použití materiálu UHPC pro nosnou konstrukci v ČR. Tento článek se zabývá vývojem a materiálovými charakteristikami UHPC z lokálních surovin u místního výrobce betonu. Hlavní část je věnována praktickým zkušenostem s výrobou, dopravou a ukládkou UHPC, stejně jako vyhodnocení naměřených výsledků.

Laserové centrum ELI v Dolních Břežanech

Beton TKS 1/2015

Budova laserového centra ELI (Extreme Light Infrastructure) je složitý objekt, který musí splňovat řadu neobvyklých požadavků, zejména plynoucích z jeho funkce. Skládá se z administrativní části, laboratoře a laserové haly. Železobetonová konstrukce laserové haly patří k nejsložitějším částem centra. Konstrukce plní funkci nosnou, která odolává statickému zatížení, ale též musí zajistit minimalizaci přenosu případných vibrací a odstínění ionizačního záření vznikajícího při provozu laseru. Tomu musí odpovídat konstrukční i materiálové řešení objektu.

Lávka přes Labe v Čelákovicích – první nosná konstrukce z UHPC v ČR

Beton TKS 4/2014

Lávka přes Labe je zavěšená konstrukce o třech polích. Hlavní pole překračující řeku má délku 156 m, krajní pole jsou 43 m dlouhá. Mostovka je jen 3 m široká a umožňuje přejezd lehkého užitkového vozidla do hmotnosti 3,5 t. Dva pylony tvaru A jsou ocelové, mostovka je z předpjatého betonu velmi vysoké pevnosti (UHPC). Mostovka sestavená ze segmentů o délce 11,3 m je podporována závěsy z uzavřených lan kotvenými do okrajových podélných nosníků.

Vodonepropustné konstrukce bez krystalizačních přísad

Materiály pro stavbu 3/2014

Článek za zabývá trendem krystalizačních přísad, které se používají do betonu pro vodonepropustné betonové konstrukce, tzv. bílé vany. Dále poskytuje zamyšlení nad systémem soutěžení stavebních tendrů, kdy nejčastěji rozhoduje nejnižší cena, která se pak promítne i do kvality betonových směsí použitých právě na vodonepropustné konstrukce. Mnohdy tak konečné řešení s levnějším betonem a použitím krystalizačních přísad může být samotný dražší a kvalitnější beton.

Betony pro vodenepropustné a masivní konstrukce

Materiály pro stavbu 8/2013

Podzemní části staveb jsou velmi často budovány formou vodonepropustných betonových konstrukcí, systémem tzv. bílé vany. Obzvláště u konstrukcí inženýrských nebo vodohospodářských jsou tyto konstrukce často masivní. Aby byla zajištěna vodonepropustnost betonové konstrukce, je třeba splnit mnoho požadavků, zejména správně konstrukci navrhnout, zajistit vodonepropustnost pracovních a dilatačních spár a v neposlední řadě použít správně navržený beton.

Požadavky na složení betonu vyplývající ze specifikace betonu – problémy a alternativy

Beton TKS 6/2013

Přílišný důraz na složení betonu vyplývající ze specifikace přináší řadu problémů a komplikací. Technolog je často nucen přizpůsobovat složení betonu požadavkům normy místo optimalizace složení z hlediska požadavků reálné budované konstrukce (smrštění, vývoj hydratačního tepla) při dodržení potřebné trvanlivosti. Porovnání požadavků na složení betonu a reálných parametrů odolnosti je věnován tento článek.

Vysokohodnotné betony v konstrukci Trojského mostu

Materiály pro stavbu 4/2013

Nový Trojský most přes Vltavu vyniká jedním z nejplošších oblouků ve světě. I díky tomu dostojí pověsti technického unikátu, a to nejen v českém, ale i v evropském měřítku. Nízké vzepětí oblouku a celkově subtilní konstrukci bez opory v podobě pilířů v řece mohli projektanti navrhnout i díky použití nadstandardních vysokohodnotných betonů s pevností vyšší než 100 MPa, které pro stavbu nového mostu v pražské Troji dodala firma TBG Metrostav, s. r. o., člen skupiny Českomoravský beton.

Odolnost betonu v prostředí s mrazovými cykly

Materiály pro stavbu 4/2013

Se vstupem normy ČSN EN 206-1 vystoupil do popředí význam trvanlivosti betonu. Ke specifikaci betonu se nově začalo přistupovat prioritně dle vlivu prostředí a dle životnosti konstrukce v daném prostředí.  Teprve v druhém kroku specifikace betonu porovnáváme, jestli je statikem požadovaná pevnost vyšší než minimální pevnost daná stupněm vlivu prostředí. Ze zkušeností vyplývá, že zejména pro stupně vlivu prostředí náročnější na trvanlivost betonu je většinou důležitějším a rozhodujícím kritériem minimální pevnostní třída daná normou ČSN EN 206-1/Z3 než potřebná pevnost daná statickým výpočtem.

První použití UHPC ve formě transportbetonu v ČR

Materiály pro stavbu 9/2012

Ultravysokohodnotný beton (UHPC – ultra high performance concrete) je jednou z největších výzev moderní technologie betonu po celém světě. UHPC je beton s pevností výrazně nad normově danými třídami, s dlouhou trvanlivostí a odolností pro nejnáročnější podmínky. Tento článek shrnuje dosavadní zkušenosti s vývojem, výrobou, dopravou a ukládkou tohoto betonu u společnosti TBG METROSTAV.

Vysokopevnostní betony a UHPC

Beton TKS 7/2012

Vysokopevnostní beton a beton velmi vysokých pevností (UHPC) se rychle vyvíjí a objevují se aplikace v mnoha zemích. České výzkumné ústavy i společnosti vedou výzkum směřující ke zvýšení pevnosti betonu. Článek stručně sumarizuje mezinárodní vývoj a popisuje problémy spojené s výrobou a zkoušením nového materiálu. Jsou též prezentovány některé počáteční experimentální výsledky.

Cementový potěr jako nášlapná vrstva s pohledovou úpravou

Beton TKS 3/2011

Potěr, který plní v podlahové konstrukci funkci roznášecí, je nejčastěji ukryt před zraky uživatelů pod nějakým typem nášlapné vrstvy. Existuje řešení, jak splnit požadavky kladené na roznášecí i nášlapnou vrstvu jedním materiálem v jedné vrstvě. Je jím litý cementový potěr CEMFLOW® s pohledovou úpravou povrchu. Tento článek pojednává o technologii litého cementového potěru a popisuje jeho použití při rekonstrukci Bílkovy vily.

Národní technická knihovna – architektonické řešení

Beton TKS 6/2009

Rozhovor s jedním z autorů návrhu NTK akad. arch. Romanem Brychtou o jeho pohledu na betonovou konstrukci knihovny dva měsíce po jejím otevření.

Národní technická knihovna – konstrukční řešení

Beton TKS 1/2008

Objekt Národní technické knihovny využívá moderní technologie. Velkorozponové stropy nadzemních podlaží jsou předepnuty. Systém chlazení a topení je integrován do betonové konstrukce stropů. V celé budově jsou navrženy betonové konstrukce v kvalitě pohledového betonu.

První provozní využití vysokopevnostního betonu C 80/95 z TBG Metrostav

Beton TKS 4/2005

Vysokohodnotné (vysokopevnostní) betony jsou jedním z hlavních témat betonové současnosti. Článek přináší shrnutí zkušeností s tímto typem betonu v TBG Metrostav od počátků v laboratoři, přes poloprovozní zkoušku až po první provozní využití. Velké množství betonáží poskytlo rozsáhlou statistiku výsledků, které jsou v článku zpracovány.

Technologie výstavby ražené jednolodní stanice metra Kobylisy

Beton TKS 2/2004

Příspěvek poskytuje informace o technologických postupech a speciálních čerstvých betonech, použitý při výstavbě první jednolodní ražené stanice metra v České republice. Článek obsahuje zkušenosti z realizace, výsledky zkoušek a měření.