Beton z recyklovaného kameniva ECOCRETE® R

Popis

Vnímáme náš podíl zodpovědnosti vůči životnímu prostředí a na vyčerpávání nerostných surovin, jejichž zásoby se snižují každým dnem. Využití recyklovaných materiálů a druhotných surovin je jeden ze způsobů, jak přispět k cirkulární ekonomice a snížit tak náš dopad na životní prostředí a spotřebu neobnovitelných zdrojů. S myšlenkou využití recyklovaných materiálů jsme vyvinuli beton ECOCRETE® R, který vyrábíme až se 100 % náhradou recyklovaným kamenivem získaného zpracováním stavební suti po demolici objektů na konci životnosti.

Pro výrobu betonu ECOCRETE® R využíváme recyklát vznikající ze stavební suti. Stavební suť obecně obsahuje směs rozdrceného starého betonu, cihel, malty, přírodního kameniva a dalších složek.

ECOCRETE® R obsahuje více recyklovaného kameniva než povoluje norma ČSN EN 206+A2. Proto beton s recyklátem vyrábíme podle podnikové normy TBG MTS 03/2021 – RCA, která vychází z normy pro výrobu betonu. K výrobku máme vydané stavebně technické osvědčení č. STO – 205/286/2021 a certifikát systému řízení výroby pro všechny betonárny, kde beton s recyklátem vyrábíme.

Výhody použití betonu ECOCRETE® R

 • Podpora cirkulární ekonomiky využitím recyklovaných a druhotných materiálů
 • Snížení množství skládkované stavební suti
 • Šetření přírodních neobnovitelných zdrojů
 • Lepší hodnocení pro získání certifikace LEED, BREEAM aj.
 • Snížení uhlíkové stopy při těžení a dopravě materiálu
 • Nižší cena betonu

Použití betonu v konstrukcích

Beton z recyklátu ECOCRETE® R nalézá uplatnění především u méně zatížených a exponovaných konstrukcí jako jsou například:

 • podkladové betony
 • základové konstrukce (pasy, patky)
 • výplňové konstrukce
 • vnitřní stěnové konstrukce
 • dočasné konstrukce

Beton z recyklátu zatím není vhodný použít na:

 • vodorovné ohýbané konstrukce (stropní deska nebo průvlak)
 • základové desky a stěny pro konstrukce bílých van
 • silně zatížené sloupy a pilíře
 • konstrukce vystavené agresivnímu prostředí
 • (rozsah použití se v budoucnu může rozšířit)

Vlastnosti betonu z recyklátu

Vlastnosti betonu ECOCRETE® R přímo závisí na kvalitě a podílu recyklovaného kameniva v betonu. Pro nabídnutí širší nabídky produktů máme k dispozici dvě varianty betonu ECOCRETE® R:

 • Varianta až s 50 % podílem recyklovaného kameniva
  V této variantě je nahrazena pouze hrubá frakce kameniva recyklovaným, a to až do 50 % podílu z celkového obsahu kameniva.
 • Varianta až se 100 % podílem recyklovaného kameniva
  V této variantě je nahrazena jak hrubá, tak i drobná frakce kameniva recyklovaným a to ve  100 % podílu z celkového obsahu kameniva.

Pevnost v tlaku

ECOCRETE® R vyrábíme do pevnostní třídy C 30/37.

Pevnost v tahu

Hodnoty pevnosti v tahu betonu ECOCRETE® R jsou srovnatelné s běžným betonem z přírodního kameniva. Pro výpočet soudržnosti betonu s výztuží lze tedy uvažovat střední hodnoty pevnosti betonu v prostém tahu (fctm) podle ČSN EN 1992-1-1.

Stupně vlivu prostředí

Beton ECOCRETE® R vyrábíme pro následující stupně vlivu prostředí:

 • X0            Bez nebezpečí koroze nebo narušení
 • XC1–2    Koroze vlivem karbonatace

Momentální nabídka odpovídá současným technologickým znalostem. Lze předpokládat, že nabídka bude po dokončení potřebných zkoušek v budoucnu rozšířena o další stupně vlivu prostředí.

Konzistence

Betony ECOCRETE® R vyrábíme běžně v následujících konzistencích:

 • konzistence S3 – sednutí Abramsova kužele 100 – 150 mm
 • konzistence S4 – sednutí Abramsova kužele 160 – 210 mm

ECOCRETE® R není vhodné vyrábět v řidších konzistencích, ani je do nich upravovat na stavbě. Může hrozit vyplavání lehkých složek recyklovaného kameniva na povrch betonu.

Maximální zrno kameniva

Maximální průměr zrna kameniva betonu ECOCRETE® R se odvíjí podle dodávané frakce recyklovaného kameniva z recyklačního střediska. Nejčastěji však ECOCRETE® R vyrábíme s maximální zrnem kameniva Dmax 16 mm a Dmax 22 mm. Pro upřesnění kontaktuje naše technologické oddělení.

Nabídka betonů ECOCRETE® R

Pevnostní třída / S.V.P.X0XC1-2
C 12/15 50 %
100 %
C 16/20 50 %
100 %
C 20/25 50 %
100 %
C 25/3050 %50 %
C 30/3750 %
Nabídka variant betonů ECOCRETE® R podle požadavku na pevnostní třídu a stupeň vlivu prostředí

Chcete vědět více?

Ing. Karolína Erbenová

obchodní náměstek

karolina.erbenova@tbg-beton.cz +420 724 676 246