Betony vyráběné podle norem

Betony vyráběné podle norem patří k základu výrobního sortimentu TBG METROSTAV. V současné době je možné beton vyrábět podle několika předpisů, jejichž výčet a popis je uveden níže v rozbalovací tabulce. Při požadavku na dodání betonu je tedy nutné specifikovat nejen požadované parametry betonu, ale také normu, podle které se má beton vyrobit.

Betony dle ČSN EN 206+A1

Od 1.6.2017 vešlo v platnost nové znění normy ČSN EN 206+A1 (73  2403) Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a  shoda a jejím vyhlášením se ruší ČSN EN 206 (73  2403) Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Vydání: Červenec 2014.
 
Plánované přechodné období je jeden rok. Společnost TBG METROSTAV, s.r.o. vyrábí betony dle ČSN EN 206+A1 od září 2017, kdy byla provedena revize certifikátů. Společnost TBG METROSTAV má na výrobu dle ČSN EN 206+A1 vydán certifikát systému řízení výroby.
 
Změna A1 přinesla pouze opravy, nedošlo k žádným zásadním změnám pro požadavky na  výrobce betonu. Více informací o konkrétních opravách a změnách jsou uvedeny zde.
 
Betony vyráběné dle této normy splňují základní požadavky na složení a vlastnosti. Oproti dříve užívané normě ČSN EN 206-1 jsou požadavky omezeny. Není například vyžadováno zkoušení maximálních průsaků nebo odolností vůči zmrazování a rozmrazování. Naopak je doporučena vyšší pevnostní třída u některých stupňů vlivu prostředí.
 
Vysokopevnostní betony (HSC)
Norma ČSN EN 206+A1 ani ČSN P 73 2404 přesnou spodní hranici pevnosti pro vysokopevnostní betony neurčuje. Dle staré normy ČSN EN 206-1 se ale betony označují jako vysokopevnostní od pevnostní třídy C 55/67. Nejvyšší pevnostní třída je C 105/115. Všechny třídy vysokopevnostních betonů jsme schopni vyrobit, některé až po provedení průkazních zkoušek. Pro konkrétní projekty jsme schopni vyrobit i betony ultra-vysokohodnotné (UHPC) pod názvem TOPCRETE, které svojí pevností i trvanlivostí vysoce překračují nejpřísnější požadavky této normy. 
 
Vodotěsné betony
Vyrábíme betony pro bílé vany a jiné vodonepropustné konstrukce. Pro tyto konstrukce máme v sortimentu značkový beton PERMACRETE, který má nejenom omezený průsak tlakovou vodou, ale i smrštění a vývoj hydratačního tepla. Pro vodonepropustné betony v prostředí XA2-3 máme k dispozici síranovzdorný cement CEM III/B 32,5 N – LH/SR. Pro omezení šířky trhlin a zvýšení pevnosti v tahu se s výhodou používá betonu s rozptýlenou ocelovou výztuží.
 
Samozhutnitelné betony (SCC)
Samozhutnitelné betony (viz. EASYCERETE SV) se používají pro konstrukce, kde není možná vibrace. Dalším využitím jsou konstrukce s grafickou úpravou povrchu. Samozhutnitelný beton perfektně okopíruje strukturu povrchu danou matricí v bednění. TBG METROSTAV vyrábí samozhutnitelné betony již od roku 2000 a má tak s jejich dodávkami bohaté zkušenosti. V normě ČSN EN 206+A1 je samozhutnitelným betonům věnována příloha G.
 
Vláknobetony
Mezi vláknobetony se řadí betony s měkkými polypropylénovými vlákny a betony s rozptýlenou výztuží z ocelových drátků. Polypropylénová vlákna se využívají zejména k omezení trhlin od plastického smrštění a ke zvýšení trvanlivosti betonu v prostředí požáru. Drátky zvyšují pevnost betonu v tahu a je možno s nimi částečně nebo plně nahradit prutovou výztuž.
 
Těžké betony
Za těžký beton se považuje beton, který má po vysušení v sušárně objemovou hmotnost vyšší než 2600 kg/m3. V TBG METROSTAV jsme vyrobili a na stavbu dodali beton s vysušenou objemovou hmotností přesahující 3800 kg/m3.
 
Betony pro speciální geotechnické práce
Norma ČSN EN 206+A1 stanovuje pro betony pro speciální geotechnické práce (piloty, podzemní stěny) doplňující požadavky v příloze D. Příloha D stanovuje zejména požadavky na kamenivo, množství a typ cementu a konzistenci, ve vztahu k plánovanému využití betonu. TBG METROSTAV má betony v souladu s přílohou D v nabídce.

Betony dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

Betony vyráběné zároveň dle těchto dvou norem jsou svými parametry velmi podobné betonům vyráběným dle již neplatné ČSN EN 206-1. Tato kombinace norem vrací zpět nutnost specifikovat návrhovou životnost stavby 50 nebo 100 let. Zároveň norma zavádí tabulku F.2, která vrací stupně vlivu prostředí XM1-3 pro prostředí s pohyblivým mechanickým zatížením. Norma ČSN P 73 2404 byla vydána v lednu 2016 a je platná pouze dohromady s normou ČSN EN 206+A1. Od září 2017 se betony dle této kombinace v TBG METROSTAV vyrábí.


Betony s předpokládanou životností 50 let
Betony s předpokládanou životností 50 let se řídí tabulkou F.1.1 normy ČSN P 73 2404. S touto předpokládanou životností se počítá pro běžné občanské a průmyslové stavby.
 
Betony s předpokládanou životností 100 let     
Betony s předpokládanou životností 100 let se řídí tabulkou F.1.2 normy ČSN P 73 2404. S touto návrhovou životností se počítá pro dopravní stavby, přehrady a jiné náročné inženýrské konstrukce.
 
Vysokopevnostní betony (HSC)
Norma ČSN EN 206+A1 ani ČSN P 73 2404 přesnou spodní hranici pevnosti pro vysokopevnostní betony neurčuje. Dle staré normy ČSN EN 206-1 se ale betony označují jako vysokopevnostní od pevnostní třídy C 55/67. Nejvyšší pevnostní třída je C 105/115. Všechny třídy vysokopevnostních betonů jsme schopni vyrobit, některé až po provedení průkazních zkoušek. Pro konkrétní projekty jsme schopni vyrobit i betony ultra-vysokohodnotné (UHPC) pod názvem TOPCRETE, které svojí pevností i trvanlivostí vysoce překračují nejpřísnější požadavky této normy. 
 
Vodotěsné betony
Vyrábíme betony pro bílé vany a jiné vodonepropustné konstrukce. Pro tyto konstrukce máme v sortimentu značkový beton PERMACRETE, který má nejenom omezený průsak tlakovou vodou, ale i smrštění a vývoj hydratačního tepla. Pro vodonepropustné betony v prostředí XA2-3 máme k dispozici síranovzdorný cement CEM III/B 32,5 N – LH/SR. Pro omezení šířky trhlin a zvýšení pevnosti v tahu se s výhodou používá betonu s rozptýlenou ocelovou výztuží.
 
Samozhutnitelné betony (SCC)
Samozhutnitelné betony (viz. EASYCERETE SV) se používají pro konstrukce, kde není možná vibrace. Dalším využitím jsou konstrukce s grafickou úpravou povrchu. Samozhutnitelný beton perfektně okopíruje strukturu povrchu danou matricí v bednění. TBG METROSTAV vyrábí samozhutnitelné betony již od roku 2000 a má tak s jejich dodávkami bohaté zkušenosti. V normě ČSN EN 206+A1 je samozhutnitelným betonům věnována příloha G.
 
Vláknobetony
Mezi vláknobetony se řadí betony s měkkými polypropylénovými vlákny a betony s rozptýlenou výztuží z ocelových drátků. Polypropylénová vlákna se využívají zejména k omezení trhlin od plastického smrštění a ke zvýšení trvanlivosti betonu v prostředí požáru. Drátky zvyšují pevnost betonu v tahu a je možno s nimi částečně nebo plně nahradit prutovou výztuž.
 
Těžké betony
Za těžký beton se považuje beton, který má po vysušení v sušárně objemovou hmotnost vyšší než 2600 kg/m3. V TBG METROSTAV jsme vyrobili a na stavbu dodali beton s vysušenou objemovou hmotností přesahující 3800 kg/m3.
 
Betony pro speciální geotechnické práce
Norma ČSN EN 206+A1 stanovuje pro betony pro speciální geotechnické práce (piloty, podzemní stěny) doplňující požadavky v příloze D. Příloha D stanovuje zejména požadavky na kamenivo, množství a typ cementu a konzistenci, ve vztahu k plánovanému využití betonu. TBG METROSTAV má betony v souladu s přílohou D v nabídce.

Stupeň vlivu prostředí

Stupeň vlivu prostředí, pro který je beton navržen, je jednou ze základních charakteristik každé receptury. Všechny výše uvedené normy specifikují požadavky na jednotlivé kategorie stupňů vlivu prostředí.

 

Existují tyto základní stupně:

 

§  XC – koroze vlivem karbonatace

§  XD – koroze způsobená chloridy, jinými než z mořské vody

§  XF – chemicky agresivní prostředí

§  XA – chemicky agresivní prostředí

§  XM – namáhání pohyblivým mechanickým zatížením (obrusem)

 

Normy specifikují pro každý stupeň vlivu prostředí určité požadavky, zejména na minimální množství cementu, vodní součinitel, minimální pevnostní třídu, druh cementu apod. Pokud při specifikaci betonu dojde k rozporu např. mezi pevnostní třídou, požadovanou objednatelem a minimální pevnostní třídou, uvedenou v příslušné kategorii stupně vlivu prostředí v normě, měl by být vždy upřednostněn požadavek normy.

Požadavky jednotlivých norem na parametry betonu pro jednotlivé stupně vlivu prostředí, se v některých případech liší. Je tedy nutné v zadání specifikovat, podle kterého z předpisů se má beton vyrobit.

 

Konzistence

Stupeň konzistence se stanovuje na základě stupně vyztužení betonované konstrukce, na jejích rozměrech a na možnostech zhutňování betonu. Betony vyrábíme od suché konzistence až po konzistenci samozhutnitelnou. Konzistence je nejčastěji měřena sednutím Abramsova kužele dle normy EN 12350-2. Princip zkoušky spočívá ve změření sednutí přesně definovaného kužele betonu. Čím vyšší hodnota sednutí kužele, tím je beton tekutější. Konzistence tekutějších betonů s přísadami na bázi PCE se někdy měří dle normy 12350-5 takzvaným rozlitím s poklepem. Konzistence samozhutnitelných betonů se měří dle evropské směrnice pro SCC. Používá se zde standardní Abramsův kužel, ale neměří se sednutí kužele, ale průměr rozlité směsi.

Stupeň konzistence měřený Abramsovým kuželem

Stupeň konzistenceSednutí kužele
S110 - 40 mm
S250 - 90 mm
S3100 - 150 mm
S4160 - 210 mm
S5> 220 mm

Stupeň konzistence dle EN 12350-5

Stupeň konzistenceRozliv směsi
F1≤ 340 mm
F2350 – 410 mm
F3420 – 480 mm
F4490 – 550 mm
F5560 – 620 mm
F6630 – 750 mm
F7760 – 850 mm

Stupeň konzistence měřený dle evropské směrnice pro SCC

Stupeň konzistenceRozlití
SF1550 - 650 mm
SF2660 - 750 mm
SF3760 - 850 mm

Další informace o tomto produktu poskytne:

Ing. Karolína Erbenová
E-MAIL:karolina.erbenova@tbg-beton.cz
TELEFON:+420 221 709 704
MOBIL:+420 724 676 246

Tip

Domluvte si před betonáží schůzku s naším pracovníkem. Pomůžeme Vám najít optimální řešení pro Vaší konstrukci.

Mohlo by vás zajímat

Hledáte skutečně kvalitní betonové směsi? Požadujete stejně kvalitní betony, jaké dodáváme významným stavebním firmám?

Vyberte si některý z našich produktů a získáte prvotřídní beton z vybraných vstupních surovin. Naše produkty

Dopravu čerstvých betonů zajišťujeme autodomíchávači o objemech bubnů 5 m3 a 8 m3.

Dopravu zavlhlých a suchých betonů zajišťujeme sklápěcími vozy CRAFTER, AVIA a MAN o objemech 1 - 6 m3.

Více o dalších službách

Zajímá Vás dosah čerpadel a prostor potřebný pro jejich rozložení?

Potom určitě nepřehlédněte náš nový interaktivní seznam čerpadel! Snadno tak zjistíte všechny potřebné rozměry a naleznete zde také přehled cen za jednotlivá čerpadla. Seznam čerpadel

Využijte přímé kontakty na betonárny pro Vaši objednávku:

Betonárna Rohanský ostrov

Betonárna Libeň

Betonárna Radlice

Betonárna Písnice